• Post

  Adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem
  Tel: 023 539 07 43

  Post adres:
  Wateringweg 55
  2031 EK Haarlem

  Vrijwel iedere zondag geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur

 • Links

 • ANBI Beleidsplan

  Funcieomschrijvingen

   

  Voorzitter

  Doel                                        Het leiden en besturen van de vereniging en het algemeen bestuur.

  Plaats in de vereniging             De voorzitter valt onder de algemene vergadering en wordt door de AV in functie gekozen.

  Functie-/taakinhoud                 Coördineren en leiding geven;

  v  De voorzitter is in de eerste plaats coördinator en stemt de activiteiten binnen de organisatie op elkaar af.

  v  Inspireren;

  • De voorzitter inspireert (zijn bestuursleden)

  v  Samenwerken en delegeren;

  • De voorzitter delegeert, draagt taken over en stimuleert samenwerking.

  v  Bemiddelen;

  • Verschillende partijen op één lijn krijgen.

  v  Communiceren;

  • De voorzitter communiceert met leden, vrijwilligers en externe betrekkingen.
  • De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en naar externe betrekkingen.

  v  Vergaderen;

  • Het leiden van bestuursvergaderingen
  • De verantwoordelijkheid voor de besluitvorming.

   

  Secretaris

  Doel                                        Zorgdragen voor het administratieve gedeelte van de vereniging, zoals het archief
  en de vergaderingen.

  Plaats in de vereniging             De secretaris valt onder de algemene vergadering.

  Functie-/taakinhoud                 De secretaris is belast met:

  v  de correspondentie aangaande de HRB en het bijhouden van statistische gegevens. Hij of zij is verplicht van alle uitgaande correspondentie kopieën te bewaren.

  v  het opzetten en bijhouden van het archief;

  v  het uitschrijven van vergaderingen en bijeenkomsten;

  v  het maken van een jaarverslag aan het einde van het verenigingsjaar dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering;

  v  het bijhouden van het rooster van aftreden van de bestuursleden. Dit rooster van aftreden dient zodanig te worden vastgesteld dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, in deze volgorde, na elkaar aftreden. Bij tussentijds aftreden zal het nieuw gekozen bestuurslid de opengevallen plaats in het rooster innemen.

  v  Het volgen en toepassen van de wet- en regelgeving.

   


  Penningmeester

  Doel                                        Het voeren van het financieel beheer van de vereniging.

  Plaats in de vereniging             De penningmeester valt onder de algemene vergadering.

  Functie-/taakinhoud                 De penningmeester is belast met:

  v  Het beheer van de gelden van de HRB en is belast met het bijhouden van de ledenadministratie.

  v  het uitbrengen van een halfjaarlijks financieel verslag aan het bestuur over het voorgaande halfjaar.

  v  het maken van het financiële jaarverslag aan het eind van het verenigingsjaar waarin hij onder overlegging van balans, resultatenrekening en toelichting rekening en verantwoording aflegt over het gevoerde financiële beleid.

  v  het opstellen en bewaken van een begroting voor het komende verenigingsjaar.

  v  het op verzoek van één of meerdere leden van het bestuur of op verzoek van de financiële controlecommissie inzage te geven in kas, boeken en bescheiden.

  v  Het werven van financiële middelen;

  • subsidies
  • fondsen
  • donateurs
  • sponsors
  • contributies
  • acties

  v  zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen;

  v  het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen;

   

  overige bestuursleden (2)

  Doel                                        Het ondersteunen van het dagelijks bestuur en het voeren van een hun toegewezen portefeuille.

  Plaats in de vereniging             De bestuursleden vallen onder de algemene vergadering.

  Functie-/taakinhoud                 De 2 overige bestuursleden zijn belast met:

  v  Het oppakken van lopende zaken

  v  het beheren van de hun toegewezen portefeuille

  v  Indien de portefeuille een commissie behelst:

  • functioneren als linking pin tussen bestuur en senior van de desbetreffende commissie
  • bijwonen van vergaderingen van de desbetreffende commissie en zorgen dat er van elke vergadering notulen worden gemaakt door een van de commissieleden en deze doorsturen naar het bestuur.


  Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15